תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

מוהרא"ש: גם לספרדיות מומלץ ללבוש פאה

23/05/2013 20:25
מוהרא"ש: גם לספרדיות מומלץ ללבוש פאה (הגדל)

במענה לאשה ספרדיה, השואלת מה לעשות בנוגע לכיסוי הראש, כאשר מאוד קשה לכסות את הראש במטפחת, השיב הצדיק מוהרא"ש שליט"א: אין שום היתר לגלות שיעור "שתי אצבעות" מראשה של האשה הנשואה ● בנוגע לפאה, ציטט הצדיק מיבנאל את דברי מרן הגאון רבי שלום משאש: "מעט מזעיר מהאברכים הספרדים של היום, או מחמת עניים או מחמת תמימותם... נמנעו מזה, ומובטחני שעוד זמן גם הם יפקחו עיניהם ודעתם ויחזרו ללבוש פאה"

אל לשכת הגאון הצדיק, רבי שלמה אליעזר שיק שליט"א, רבה של יבנאל ומנהיג חסידי ברסלב בארץ ובעולם, הופנתה שאלה בנוגע לכיסוי הראש, מאת הגברת לאה. 

 

הגברת, שהיתה מוטרדת מכיסוי הראש שלה, שלא כיסה לגמרי את כל שערותיה, הודיעה כי פאה לא באה אצלה בחשבון, אך היא מבינה שמותר לגלות שתי אצבעות מהראש. הצדיק הפתיע אותה בתשובה לא שגרתית, עם ציטוט מדברי מרן הגאון הרב שלום משאש זצ"ל המדבר אודות חבישת פאה לנשים ספרדיות.

 

להלן נוסח השאלה, כפי שהובא באתר 'ברסלב סיטי':

"לכבוד קדושת הצדיק שלום וברכה. ברצוני להתייעץ עם הצדיק בעניין שמטריד אותי מאוד: אני מאוד רוצה ומנסה להקפיד ששערות ראשי לא תראינה, ונוכחתי לראות שבאמת זה מאד קשה, והדרך היחידה לכך היא לעשות תגלחת. העניין הוא שזה מאוד מאוד קשה וכבד עליי, מה גם שאם אעשה זאת, אראה מאוד חריגה בסביבה שאני גרה. נאמר לי שלפי דעת הספרדים לא נוהגים שהאשה עושה תגלחת, וגם שלפי ההלכה מותר שיראו שתי אצבעות משערה של האשה.

אני מאוד רוצה לשמוע ולהתחשב בדעת הזוהר הקדוש, אך מאד קשה לי כל ענין התגלחת, וללבוש פאה זה בעייתי גם מצידי וגם מצד בעלי, ויש לי חלישות הדעת גדולה מכך. אשמח שהצדיק יאיר את עיני וייתן לי הדרכה כפי המקום והכלים שלי כרגע".

עד כאן השאלה, שהופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא:
 
"בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך י"ג סיון התשע"ג
 
שלום רב אל לאה תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

אני מוכרח רק לכתוב לך מה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית, יוצאה וראשה פרוע, שאשה שיוצאת בגילוי שער מגיע לה גט בלי תשלום כתובה, כי זה מאד מאד חמור, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא מ"ז.) שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה, אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך? אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי; כי גילוי השערות אצל אשה נשואה היא עוון חמור מאד מאד, ולא יכולים לשנות את דברי חכמינו הקדושים בשום פנים ואופן, וכן מה שמובא בזוהר הקדוש, (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ואין מה להוסיף על דברים אלו.

ולכן רבבות רבבות נשות נשואות אצל האשכנזיות מורידים לגמרי את השער, כך שאף פעם לא יבואו לידי הנסיון הזה, אבל יש נשים שמתביישות עם קרחת, לזאת התירו להן פאה, ויש נשים שהולכים עם מטפחת, ויש בענין פאה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, יש מתירים ויש אוסרים, על כל פנים אין שום היתר שיראו את השערות אפילו שערה אחת, לא רק שתי אצבעות וכו' וכו', ואמר הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע, שהוא היה נגד כל האופנות החדשות אצל הנשים "הגאולה תלויה רק בשערה אחת", ופירשו הצדיקים את דבריו, שאלו הנשים הנשואות שרואים את השערות שלהן, הן המעכבות את הגאולה.

על כל פנים בענין פאה את צריכה לדעת אשר אפילו בין חכמי הספרדים יש המון מתירים ללכת עם פאה נוכרית, כמו רבי שלום משאש זצ"ל שכתב בשו"ת שמש ומגן (חלק ב' אבן העזר סימן ט"ז) "רבני ודייני הספרדים ואבות בתי הדין בארץ ובחוץ לארץ, כולם נשיהם יוצאות בפאה נכרית, ורק מעט מזעיר מהאברכים הספרדים של היום, או מחמת עניים או מחמת תמימותם, קיימו "ויאמר לאוסרים ה' עמכם" ונמנעו מזה, ומובטחני שעוד זמן גם הם יפקחו עיניהם ודעתם ויחזרו ללבוש פאה נכרית.

 

וכבר הגאון הספרדי רבי יהושע בועז ברוך זצ"ל, בעל "עין משפט" על הש"ס, בספרו "שלטי הגבורים" על הרי"ף (שבת כ"ט: מדפי הרי"ף), התיר לבישת פאה נכרית לנשים נשואות, וכתב ששיער תלוש אינו ערוה, ואין בו משום פריעת ראש: "שיער המכסה שערה אין כאן משום שיער באשה ערוה וגם לא משום פרועת ראש וכו', לא שנא שערות דידה לא שנא שערות של חברתה, כל עוד דעבידי לכיסוי השיער והן תלושות, אף על פי דקישוט הוא לה כדי שתראה בעלת שיער, אין בכך כלום ושפיר דמי".

 

עם כל זאת אני תמיד מעורר שהפאה תהיה פאה צנועה וכו', לא ארוכה כמו שידה וכו', ולא עם צמות וכו', שזה באמת לא צנוע, וראוי לבת ישראל להתרחק מזה, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי על דבר זה מאד מאד, ודעי לך שהסמ"ק מצוה נ"ז כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, ולכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים או צמודים או שקופים וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) על הפסוק (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב"; ואני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בזה, כי עכשיו הדור מאד מאד פרוץ, ואשה שהולכת בצניעות דייקא בזכותה נגאל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי".

מכתבו של מוהרא"ש עורר הדים נרחבים בכל תפוצות ישראל, ונרשמה התחזקות עצומה בקרב הנשים הצדקניות בענין כיסוי הראש.

 

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. 
חח לא ידעתי שמוהרא"ש בעד פאות...
צדיק נסתר (23/05/2013 02:00:55)
2. שמשון (23/05/2013 06:02:50)
3. ר. סבג (24/05/2013 08:27:01)
4. אביטל (24/05/2013 08:40:40)
5. חרדית (אבל) יפה (24/05/2013 08:50:02)
6. 
פאה זה פריצות, תתביישו לכם
גועל נפש (24/05/2013 09:05:29)
7. תימני (24/05/2013 09:10:51)
8. אליהו (24/05/2013 09:31:47)
9. דתיה לאומית (24/05/2013 09:35:54)
10. יגאל חכמון (24/05/2013 09:50:49)
11. מושיקו (24/05/2013 10:25:21)
12. אסנת (24/05/2013 10:30:59)
13. הילה (24/05/2013 10:39:47)
14. שרה הרשטיק (24/05/2013 10:40:33)
15. מיכאל (24/05/2013 10:55:08)
16. נועה קרינסקי (24/05/2013 11:01:18)
17. 
הפאות מגרות את הגברים
זה ממש תועבה (24/05/2013 11:03:07)
18. שמואל (24/05/2013 11:25:16)
19. חיים (24/05/2013 11:55:01)
20. מיכל (24/05/2013 12:18:12)
21. מגיב (24/05/2013 12:25:25)
22. יעקב הלוי (24/05/2013 12:30:30)
23. אבולעפיה (24/05/2013 12:45:50)
24. משה סופר (24/05/2013 12:50:32)
25. 
המתירים פאות אינם רבנים, הם רע-בנים
יוסף כהן (24/05/2013 13:05:20)
26. מכיר ויודע (24/05/2013 13:15:37)
27. יהודה (24/05/2013 13:25:06)
28. נתן, יבנאל (24/05/2013 13:38:20)
29. יהודי ספרדי (24/05/2013 13:40:49)
30. יונית בן שושן (24/05/2013 14:15:56)
31. דסי (24/05/2013 14:20:57)
32. נחום (24/05/2013 14:35:34)
33. דבורה (24/05/2013 14:45:12)
34. עמיחי ברכה (24/05/2013 15:00:11)
35. רפי (24/05/2013 15:05:10)
36. מ. ג. (24/05/2013 15:25:16)
37. י. (24/05/2013 15:35:06)
38. חסיד (24/05/2013 15:50:06)
39. יחזקאל (24/05/2013 16:00:43)
40. דוד (24/05/2013 16:04:52)
41. 
שרה אמנו הלכה עם פיאה??
אלון, ברוקלין (24/05/2013 16:25:55)
42. שושי (24/05/2013 16:40:18)
43. אתי (24/05/2013 16:55:03)
44. שלמה (24/05/2013 17:11:48)
45. מנדי (24/05/2013 17:15:50)
46. רחלי (24/05/2013 17:20:32)
47. אלון, ברוקלין (25/05/2013 22:16:05)
48. ניר (25/05/2013 23:05:31)
49. נועה (25/05/2013 23:50:53)
50. י. ב. (26/05/2013 00:22:13)
51. חפצי (26/05/2013 00:45:06)
52. שסניקית (26/05/2013 02:10:09)
53. יונתן (26/05/2013 02:29:04)
54. יונתן (26/05/2013 03:00:59)
55. אפרת (26/05/2013 04:31:05)
56. א. זליבנסקי (26/05/2013 06:45:11)
57. אוהד הצדיק (27/05/2013 13:18:58)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

‫הגאון רבי חיים קניבסקי: "להצביע למפלגות חרדיות"
הרב שך הורה: לתלות דגל ביום העצמאות
לכל אדם יש סיפור
"בברכת האילנות פעלתי עבורכם בשמיים שיהיו לכם בן ובת"
דן כנר: "הקשר שלי לתנ"ך החל מילדות"
הילולת המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זצוק"ל
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה