תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

סגולות להינצל מגיוס לצבא

17/12/2017 09:55
הגדל

כדורי.נט מגיש: סגולות ע"פ הקבלה, מפי המקובלים ומפיו של הצדיק מוהר"ר רבי יצחק כדורי זצוק"ל ● כל הסגולות בדוקות ומנוסות, מתוך מקורות מהימנים ● "ישועת ה' כהרף עין" ● סגולות להינצל מגיוס

 

ראשית יש לציין שאת רוב הסגולות שניתנו על ידי הצדיקים היה להימלט מצבא הגויים, היות ורוב הסיפורים קרו לפני זמן רב, ושאר הסגולות הן להתעלם מן העין מה שמקובל בספרים להיקרא רו"נ, כלומר רואה ואינו נראה, שכמובן שלא מדובר להיות שקוף ולהתגייס למוסד בשליחויות סודיות אלא שלא יעורר חשד ואל יתייחסו אליו כלל.
 
מצאנו בכתבים עתיקים: סגולה להנצל מן השלטונות ומן המאסר, יאמר השמות הללו בליבו שנים עשר פעמים "נדון נדרון נססו נשקצו אגלא", ויתפלל "יהי רצון שתצילו את פב"פ מן השלטונות ולא יאסרוהו לעולם אמן".
 
עוד סגולה מובאת בספרים: יאמר "פגעתי את אויבי וראיתי אותם נופלים והם לא יראוני, אני אמשול בם והם לא ימשלו בי דבריהם יהיו לארץ ודברי יהיו עליהם, ראשם ראש חמור, ראשי ראש מלך ולשונם לשון חמור לשוני לשון מלך בשם נִיפְלַם הִיפְלַם הַעַידִין מַשְהִילִין צְדַאֵל אתון מלאכיא קדישיא תאזרוני ותבקשו עלי רחמים כי מלאכיו יצוה לך יוה"ך ישמרני שדי ילוני" וכן יאמר ג' פעמים.

יש והוסיפו את תפילת רבי ישמעאל כהן גדול שהבטיח שהוא ורבי עקיבא יהיו ערבים לו. ועוד יש להוסיף את הכוונה במילים הקדושות יוה"ך כל"ך כמי"ל לב"ד שהם ראשי התיבות והסופי תיבות של הפסוק "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך" שדרכם הקב"ה ישלח מלאכים לשמור אותך בדרך ולא תתפס.

"שמיה קגרים להנצל מצרה"
 
הגאון ר' פייבל איידלמן זצ"ל מתלמידי מרן הרב מבריסק זצוק"ל נסע בבחרותו מעיר בריסק אל הנפח* בליטא לבקש את ברכתו בשביל לקבל פטור מהצבא שאלו הצדיק מה שמך והשיב מרדכי אמר לו "שמך מרדכי ומרדכי אינו מפחד מהמן". ויהי לפלא וקיבל שיחרור מהצבא.
 
*הגאון הצדיק ר' יצחק הוברמן זצ"ל בספרו בן לאשרי ח"ג עשרת ימי תשובה כותב מי היה הנפח וז"ל "אגלה לך מה שקיבלתי ומעין זה ראיתי מעשה בספרי הצדיקים שיש הנהגה בשמים שבכל שנה מכריזים על איזה מצוות שמי שיקיים מצוה זו יזכה לשכר מסויים בעולם הזה בידוע שהרב הקדוש מסלונים קודם פטירתו גילה שסביבות עיר דראגיטשין נמצא נפח שעשה מצוה אחת שבזכותה זכה להיות פועל ישועות שתי שנים ומחצה ואני בעצמי הכרתיו והחלפתי עמו מכתבים יותר משנה ולא היה יכול ללמוד אלא שהיו לו משניות ומדרש בעברי טייטש שעשה הרב יעב"ץ וקרא העברי טייטש וכחו היה נפלא ממש לא נפל דבר ארצה מהבטחתו ויודעני הרבה מעשיות נפלאות בפרט במשפט שהיה לישראל עם נכרים".
 
"חתונה המבטיחה שחרור מהצבא"
 
אל הרבי מראדזין רבי גרשון הניך זצוק"ל באה יום אחד אשה גרושה לבקש עצה מפיו, הואיל וכתבה תנאים עם אברך שעדיין אין בידו פטור סופי משירות בצבא אלא רק כרטיס ירוק שהוא פטור זמני בלבד והיא חוככת האם להינשא לו עכשיו או לחכות עד שיהיה הפטור בידו היא חוששת שמא יקחו אותו לצבא בעוד שנה והיא תשב עגונה שוממה.
 
השיב לה רבי גרשון הניך זצוק"ל מיד ואמר: "היכנסי עמו לחופה לא יקחהו לצבא על אחריותי".
 
משיצאה האשה ראה רבי גרשון הניך זצוק"ל את חסידיו שולחים סביבם מבטים תמהים, פנה אליהם ואמר: מה התמיהה? וכי סבורים אתם שברוח הקודש ראיתי? העניין הפשוט הוא מפני מה נתנו לבחור זה כרטיס ירוק בוודאי משום שהוא חלוש וחולני משום כך ראתה הוועדה הצבאית לדחות את גיוסו רק לשנה שמא יבריא בינתיים, אלא שהוקשה לי היאך זה אשה צעירה כל כך וכבר היא גרושה הווה אומר שבוודאי היא מרשעת גדולה ואם כן היא יכולה גם יכולה להיכנס עמו לחופה ללא חשש אם עכשיו הוא חלוש, הרי לאחר שידור עמה שנה תמימה וודאי הוא שלא יהיה כשיר לצבא.
 
"דובר אמת"
 
סיפר הרה"ח רבי נחום גולדשמיט ז"ל: פעם בא לפני רבעו אב ובנו אנשים פשוטים וביקש האב ברכה עבור בנו שנקרא לעבודת הצבא. הביט רבינו רבי דוד מטאלנא זי"ע בפני הבחור שהיה גבוה קומה ורחב מידות בריא וחזק ושאלו: "האם למדת בחייך?" ענה הבחור "לא". שאלו שוב רבינו: "אבל מעט חומש אתה יודע..." ענה הבחור "לא". ושאלו עוד: "ולהתפלל אתה יודע?" וענה שוב הבחור "שלא". ואמר לו רבינו "אזא חן זאלסטו האבען ביי זיי ווי דער חן וואם דו האסט ביי מיר" (בלה"ק שתהיה לך נשיאת חן אצלם כמו שנשאת חן בעיני) וכן הווה שהשתחרר מהצבא (קובץ נצח דוד ב).

"תפילין ויראה מבורא עולם"
 
סיפר לי הרב אברהם אייזנבך שליט"א ששמע מאביו הרב חיים הערש זצ"ל: כאשר סובבין את הרצועות על הבתים לאחר חליצתן צריך להקפיד ליתן הקשר של ראש מעל הבתים ולא מתחתן, ומי שזהיר בזה ניצל ממיתה משונה רח"ל.
 
למחרת פגשתי את הרב ר' אברהם יורוביץ שליט"א מו"ץ בירושלים ושוחחנו בענין הנ"ל סיפר לי שהגאון ר' ישראל יצחק רייזמן זצ"ל היה קושר את הרצועות והקשר מלמעלה. שאלתיו: הלוא האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א מניח את הקשר מלמטה? ענה ואמר: "מסור לאדמו"ר בשמי שעדיף לשים את הקשר מלמעלה כי לקשר יש יותר קדושה".
 
כשספרנו דבריו להאדמו"ר אמר לנו: "אינני משנה ממנהגי". עוד סיפר לי הנ"ל שכאשר הבחור מתתיהו בר"י קרשבסקי נ"י הגיע לעול המצות אמר לו זקנו הרב משה קרשבסקי זצ"ל "אם תקפיד להניח הקשר מלמעלה תזכה להינצל מצפרני הצבא" דהיינו שתקבל פטור מהצבא הבחור שידע שרבו האדמו"ר הנ"ל אינו נוהג כך שאל את רבו מה לעשות ואיך לנהוג ענהו האדמו"ר "לא שמעתי מסגולה כזו ברם אחר שזקנך אמר כך עליך לשמוע בקולו".
 
בהזדמנות אחרת פגשנו את הרב שלום זאב אייזנבך שליט"א ואמר לי ששמע מהגאון ר' זאב מינצבר זצ"ל שהקושר את הרצועות ומניח הקשר מלמעלה ניצל מהצבא.
 
בעל תפארת יחזקאל זצ"ל (ח"א פרשת שמות עמוד קצה) מפרש על דרך זה הפסוק שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי (תהלים קיט קסא) דהישמח משה כתב (בהפטרת פרשת ראה ד"ה הן גור יגור וגו') וזה לשונו: ונקדים מה דכתב בעקידה דהירא מאלהים אין לו אלא יראה אחת, מאחד, ואין לו יראת הברואים דהוא מושל על הכל ונמצא הירא בלתי ירא, והבלתי ירא הוא ירא, דמי שאינו ירא אלהים יש לו כמה יראות מכל הברואים והם מושלים עליו (!) וכתב הטעם בזה דכל מה שיש בעולם יש באדם ויש בו כה מכל הברואים הכח הזה הוא כמלך אצל הכח שיש בברואים ואם כן כשעובד אלהים ומכניע כל הכוחות תחת הנשמה כו'. מה שאין כן כשהוא נמשך אחר הבהמיות ואם כן מה הכוחות שיש אצלו מושלים עליו מכל שכן מה שהוא חוץ ממנו עיי"ש בדבריו הנעימים.
 
וזו כוונת דוד המלך באמרו "שרים רדפוני חנם..." מה שהשרים רודפים אותי הוא בחנם ולא ישיגו שום ותועלת מכך כי לא יצליחו להרע לי מפני ש"מדברך פחד לבי", לבי מלא פחד ה' והדר גאונו ואין לי שום יראה אחרת זולתי יראתו יתברך והירא אינו ירא אלא יראה אחת מאחד ואין לו יראת כל הברואים דהוא מושל על הכל ואי אפשר להרע לו.
 
"זכות הצדיק הציצית וזכות אבות"
 
מספר המחנך והסופר שכנא שטיין, "כשבאתי לבקש את ברכת הצדיק רבי מרדכי'לי שאשתחרר מעבודת הצבא, הסתכל לתוך עיני ויאמר: "אתה קורא ספרים חיצונים ספורים עברים יש בהם מעט מן האמת והרבה שקר וסם המוות. אתה מבטל את עצמך מלימוד התורה שהוא סם החיים". פחד נפל עלי, כי בלילה שעבר הדרתי שינה מעיני כי חפצתי להסתגף, סגולה לדפיקת הלב, אחת המחלות הנותנות כתב פטורין מהצבא. ובאמת קראתי באותו לילה את "אשמת שומרון" מאת מאפו.

לאחר הדיבורים האלה צוה עלי לפתוח את חזיתי כשראה את טליתי הקטנה ובדק את שתי הציציות הקדומות אורו פניו ויאמר "שמע נא, ציצית- פירושה ראיה, כשלובשים ציצית יותר קל לראות את פלאי ה' ככתוב וראיתם אותו וזכרתם' כשאדם זוכר את ה', ה' זוכר אותו בזכות מצות ציצית שאתה מקיים ה' ישמרך בזכות אביך הגדול (היה דיין וראש ישיבה באשמינא) ובזכות אמך הצדקת ישמרך ה' מידי הגויים כן תלך ב עטאפ' (הליכה מתחנה לתחנה בלוית חיילים) תשב שבועות אחדים בבית הסוהר אמך תיראה אליך בחלומך היא תאמר לך מה לעשות וחיל -לא תהיה. לעת עתה אכול דיך ואל תסתגף". והוא שם את ידיו הצנומות על ראשי ובלחש אמר את ברכתו וכך הווה הפסקתי לצער את עצמי ובלילה שלאחר ברכת הצדיק נראתה אמי בחלומי חבקה אותי ואמרה: "למה תישן לך אל הרופא והוא כבר יעשה שלא יקחו אותך לעבודת הצבא" בבוקר לאחר תפלת שחרית באתי אל הרופא האמור כשראה אותי אמר לי "בוא נא הנה בחור צעיר יודע אני מי אתה פניך כפני אביך בחלום הלילה נראה אלי" הרופא הושיבני גזז את שערותי בכמה מקומות יצק איזה נוזל על ראשי ואמר יכאב לך שבוע ימים אבל זה יועיל וכך הווא שלאחר כמה בדיקות שחררו אותו מהצבא בזכות הצדיק הציצית וזכות אבות.

"זכות ארץ ישראל"
 
מעשה היה ביהודי שהיה מהקצבים הראשונים בעיר הקודש בני ברק בזקנותו כשעשה את השבע ברכות לילדו האחרון נעמד וסיפר לפני הנוכחים את קורות חייו וכה סיפר "כשהייתי בחור צעיר קיבלתי יום אחד הזמנה להתייצב לצבא הפולני וכידוע השירות בצבא היה מבחינת פיקוח נפש ממש הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית נסעתי מיד למורי ורבי האדמו"ר מגור בעל האמרי אמת זצ"ל ובקשתי ברכה להשתחרר מהצבא הרבי אמר לי "מה אעשה שערי שמים סגורים..."
 
אמרתי בלבי ללכת להרבי מאלכסנדר זצ"ל ולבקש ממנו ברכה להשתחרר מהצבא אולי הוא יכול לעשות בשבילי משהו כשראה הרבי את הקוויטל אמר לי "מה אני יכול לעשות השערים סגורים..."
 
כשראיתי את המצב אמרתי בלבי העצה היחידה לברוח לארץ ישראל וכך עשיתי כשהגעתי לארץ ישראל למדתי כמה שנים ואח"כ נשאתי ופתחתי את חנות הבשר שברשותי והנה כמה שנים אח"כ ל"ע הגיע היטלר ימח שמו והכחיד את רוב מנינה ובנינה של היהדות החרדית וכן את כל משפחתי אני היחידי שנצלתי מכל משפחתי אני היחידי שזכיתי שכל בני ונכדי שומרי תורה ומצות חיים וקיימים היום לאחר שנים רבות אני רואה שדוקא מפני שהשערים היו סגורים מפני כן ניצלתי זה גופא היה הישועה שלי שהשערים היו סגורים מאז ראיתי ולמדתי את המסר החשוב ביותר בחיי שגם כשהשערים סגורים הם פתוחים...
 
"המלאך הגואל"
 
במנהג' וורמייזא לרב' יוזפה שמש (ח"א עמ' לט, וראה שם) שהרב שמואל אב"ד פיורדא הקפיד שלא יכריזוו "גוט פרשה" (שרשה טובה) שלא יהא משמע כאילו שיש פרשיות שלא טובות וראה ס' מועדים להלכה להרב שלמה יוסף זוין זצ"ל פרק שמחת תורה, שברוסיה הצארית היו מתחרים לקנות בליל שמחת תורה נדר "המלאך הגואל" שכן זה נחשב לסגולה להשתחרר מהצבא.
 
"בגדי השבת מצילין"
 
מסופר על חו"ז הרה"ק מהר"ש מבעלז בעת שאכל על שלחן חותנו (הרה"ק רבי יששכר דב רמר"ז זצ"ל אב"ד סקאהל) יצאה הגזירה לקחתו לצבא וסבבו השוטרים לחפש אותו וכשהתקרבו לבית צעק חותנו אל הר"ר שלום שיסתתר מפניהם אבל הוא לא שמע אליו רק רחץ עצמו במים חמים כמו לפני שבת והלך ולבש בגדי שבת וישב אל השלחן ללמוד וכשבאו השוטרים וחיפשו בחדים כאילו נעלם מעיניהם והלכו לדרכם.
 
חותנו שאל אותו "איך נהיית הדבר הזהשלא ראו אותך בבית? והשיב הלא מקרא מפורש הוא במגילת רות (ג,ג) "ורחצת וסכת ושמת שמלותיך עליך..."ופרש"י שם "בגדים של שבת" ו"אל תודעי לאיש" היינו אם תעשה ככסדר הזה , לא יראה אותך שום איש".

"יש פאות שמצילות"
 
סיפר הרה"ח רבי אברהם יונתן גוטליב שליט"א: כאשר התארסתי בחודש אלול תשט"ו היה אז כ"ק מהר"א זי"ע מבעלז בירושלים ונכנסתי אל הקודש פנימה עם קוויטל להתברך ואמרתי בעל פה שאני לומד בישיבת המתמידים של הרה"ח רבי יוסף אייכלר ז"ל , נענה מרן זי"ע ואמר "יוסלס ישיבה – היא הישיבה שלי ועל הכתפיים שלי" ואח"כ אמר לי להכנס לפני חתונה וייתן לי דבר תורה.
 
אח"כ שאל מרן את הגבאי רבי שלום פויגל ז"ל "איך נראה הבחור הזה?" וענה: "נראה בחור חסידי". עד היכן מגיעה אורך פיאותיו?" הייתי בחור והעזתי: "רבי, אף פעם לא נגעתי בפאותיי". נתפעל מרן זי"ע ואמר: "אזוי, א געוואלדיגע זאך", וקם ממקומו ואמר "האבא היה אומר שכל מי שלא נוגע בפאותיו ניצל מן השלטונות/צבא".
 
"צורת הצדיקים וקאפיטעל תהילים"
 
סיפר הרה"ח רבי ברוך מנדלבוים: באחת השנים שהייתי בחג הפסח בבעלזא בצל כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע ביחד עם אחי שהיה מבוגר ממני בשלוש שנים נכנסנו אל הרב עם קוויטעל ומרן בחן את אחי מראשו עש סופו ואחר כך אמר לו: "כאשר תלך למבחן (בצבא) תסתכל בצורה שלי (היינו תמונה) ותגיד שלוש פעמים "יענך ה' ביום צרה" ולא יהיה לך מורא" ולבסוף לא גייסו אותו למרות שהיה בחור חסון ב"ה...
 

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. א. לוי (19/05/2013 17:03:05)
2. 
לגמרי נכון, וזה מצער מאוד
מזל בת מלך (19/05/2013 17:03:27)
3. רזאל נהרי (19/05/2013 17:03:47)
4. מעיין חן (19/05/2013 17:05:08)
5. 
להתחתן בגיל 17.5???? זה מוגזם השאר מעולה
ברכה יצחק (21/05/2013 14:36:26)
6. א.ב (14/10/2015 18:36:25)
7. 
לא ידעתי שיש סגולה לינצל מעשיית מצוה גדולה
יניב (14/08/2017 23:52:07)
8. 
ואני לא מבין איך השטן השתלט על המצוה....
ארי (11/02/2019 21:37:56)

סגולות נוספות שעשויות לעניין אותך

סגולות לאריכות ימים
סגולות להסרת פחד
סגולות לכל עת
סגולות לשלום בית
סגולות להסרת העצבות
סגולות לחלומות
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה