תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

סגולות לאריכות ימים

10/12/2017 11:10
סגולות לאריכות ימים (הגדל)

כדורי.נט מגיש: סגולות ע"פ הקבלה, מפי המקובלים ומפיו של הצדיק מוהר"ר רבי יצחק כדורי זצוק"ל ● כל הסגולות בדוקות ומנוסות, מתוך מקורות מהימנים ● "ישועת ה' כהרף עין" ● סגולות לאריכות ימים

 

שאל רבי את ר"י בן קרחה במה הארכת ימים, א"ל קצת בחיי א"ל רבי תורה היא וללמוד אני צריך, א"ל מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשע דאמר ר' יוחנן אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, שנאמר לולא פני יהושפט אני נושא אם אביט אליך ואם אראך ופירש"י אלישע הנביא אמר כן ליהורם עכ"ל פירש"י.

בסדר הדורות שנראה לו שהוא רבי נחוניא הגדול הנזכר במס' מגילה (דף כח ע"א) ששאלו רבי עקיבא במה הארכת ימים ואמר לו מימי לא קיבלתי מתנות ולא עמדתי על מדותי וותרן בממוני הייתי.
 
שלא לדבר בבית הכסא ובבית המרחץ אפילו דברי חול: "אמרו לו לזקן אחד במה הארכת ימים אמר להם כאשר היו אורחים בבית המרחץ ולא היו מבינים בלשוני והיו מדברים עמי בלשון עברית ואני לא דברתי מעולם בבית המרחץ ובבית הכסא ואפילו דברים של חול אע"פ שמותר והואיל ועשיתי גדר ותוספת הוסיפו לי על שנותי שם סי' תתקצ"ד (ספר חסידים).
 
ב"ן למעט מלדבר דברים בטלים פתח עינים נדרים דף כ"ב בשם מהרח"ו ונ"ל וכתב הגאון רבי חיים פאלאג"י זצ"ל בספרו קול החיים שהאוחז בפלך השתיקה יזכה לזקנה ושיבה.
 
מעשה באשה אחת שהזקינה הרבה באת לפני ר' יוסי בן חלפתא אמרה לו רבי זקנתי יותר מדאי ומעכשיו חיים של ניוול הם שאיני טועמת לא מאכל לא משתה ואני מבקשת ליפטר מן העולם א"ל במה הארכת כו"כ ימים אמרה לו למודה אני אפילו יש לי דבר חביב אני מנחת אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום אמר לה מנעי עצמך מבית הכנסת שלשה ימים זה אחר זה הלכה ועשתה כן וביום השלישי חלתה ומתה לכך אמר שלמה אשרי אדם שומע לי וגו' מה כתיב אחריו כי מוצאי מצא חיים עכ"ל.
 
שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים א"ל מימי לא קדמני אדם לבית המדרש ולא ברכתי לפני כהן.
 
מצינו בגמרא מגילה כז שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא בטלתי קידוש היום.
 
אלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא בבית הכנסת ולא פסעתי על ראשי עם קודש ולא נשאתי כפי בלא ברכה.
 
הוה עובדיה דרב אדא בר אהבה כי הא דאיתמר שאלו תלמידיו את רב אדא בר אהבה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני בחכמה ולא הרהרתי במבואה המטונפות ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין ולא ישנתי בבית המדרש לא שינה קבע ולא שינת עראי ולא ששתי בהקלת חברי ולא קראתי לחברי בחפינתו ואמרי לה בחניכתו ופירש"י בהכינתו שמכנים לו בני אדם כגון שם לוי וכו'.

שאלו את רבי יוסי במה הארכת ימים אהל מימי לא עברתי על דברי חבירי יודע אני כעצמי שאיני כהן ואם יאמרו לי חבירי עלה לדוכן אני עולה ת ט ז קירח ב ועיד אמרו במס' אבחע יחי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים.
 
מגילה כ"ז כ"ח: שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד"א של תפילה.
 
הסגולות לאריכות ימים
 
א. כשקורא פסוק ראשון של ק"ש יאריך במילת אחד וזה סגולה לאריכות ימים.
 
ב. סגולה לאריכות ימים לברך על לולב וסימנך לולב בגימ' חיים.
 
ג. מנהג הספרדים לקרוא על שם הסבא בחייו וי"א שזו סגולה לאריכות ימיח יידוע שהאור החיים הקדוש ע"ה נקרא ע"ש זקנו רבי חיים בעודנו חי יכו מוכח משוית הרשבייש הניי ךיתירה מזך שכזעתי בשם מרן ר' רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל שאדם שנכח בברית וקראו לבן על שמו כלומר ששם התינוק ושם הנוכח בברית יצאו זהים זו סגולה טובה בשבילו ויזכה לאריכות ימים והאשכנזים חוששים לזה ואינם קוראים רק ע"ש הנפטר ונותנים סימן קראו בשמותם עלי אדמות ומאן דלא קפיד לא קפדין בהדיה.
 
ד. מי שקורא לבניו ובנותיו בשמות עם תכנים טובים ובפרט שמות מהתנ"ך זו סגולה לאריכות ימים ושנים ועדיין לא ראינו סבתא ששמה ספיר ליאן פיה ליפי ולא סבא בשם סביון ברקן אריק וכדומה ומהנכתב למעלה למדנו שנלך בדרכי אבות.
 
ה. הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע ציווה לאחד שאל יחתוך מפאות ראשו כל ימיו, כי הוא סגולה לאריכות ימים.
 
והנה באמת מי שסינך את בניו להיות מלומדי התורה לא צריך לזה אלא זה בעצמותו מזכה את האב להאך ימיו וכדכתיב בפרשת האזינו דברים לב מו אמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים וכו' אשר תצום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת וכו' ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה וכו' הרי מבואר דדבר זה לבד מהוה סגולה לאריכות ימים ולבטל את העונשים.

ו. סגולה לאריכות ימים שמעתי מחסידים זקנים בשם הרה"צ הקדוש רבי יעקב יצחק מלובלין זצוקלה"ה שבשעה שמקפלין תפילין של ראש כדי להניחו במטפחת יניחו באופן זה שתהיה הקשר על המעברתא ולא מתחת התיתורא והוא סגולה גדולה לאריכות ימים.
 
ז. בדגל מחנה אפרים מבאר הפסוק אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אתם חסר וו' כתיב אותיות אמת מי שעושה את האמת ליסוד חייו ומודה על האמת והולך בדרכי אמת וחי בהם סגולה היא לאריכות ימים עכ"ל וכן כתב בשערי קדושה עמ' נ"ג המדבר שקרים ימיו מתקצרים אך הדובר אמת מאריך ימים כמו שאמרו סנהדרין צז עיי"ש וכן כתב האורחות צדיקים בשער האמת ומי שאינו מדבר אלא אמת יחיה ויאריך ימים וינצל סמך לדבר מה שאמר הפסוק וה' אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם ואם לא ידבר אלא אמת ינצל כל ימי חייו וכשרואים גודל טובו שמלמד אותנו לזכות בעוה"ז איך לא נבוא לאהבתו.
 
ח. רמז נכון בתורה בטחון יום יום ורמז נכון בתורה שוב יום אחד לפני מיתתך ונמצא כל ימיו בתשובה והוא סגולה לאריכות ימים ושנים טובים.
 
ט. שו"ת ישמח ישראל סימן נ"ג למורי ורבי עטרת ראשי הרה"ג שמעון יהושע חיררי שליט"א כתב וזת"ד טוב להכין את התכריכים מחיים כדי שיהיה לנגד עיניו יום המוות ויועיל להרחיקו מן החטא ואין לחוש בכה"ג לפתיחת פה לשטן כי מטרתו לשם שמים לזכור יום המיתה ולחזור בתשובה כאמור ואע"פ שיש מפקפקים אם דבר זה מועיל לאריכות ימים מ"מ יש הרבה פוסקים שכתבו שטוב להכין התכריכים מחיים יעו"ש וע"ע בשו"ת שערי צדק מיו"ד סיוון כ"ז יעו"ש ובשו"ת ישכיל עבדי מ"מ מיו"ד סיוון ל כתב שכן המנהג בארץ ישראל לקנות קבר בחיים ואין פוצה פה ומצפצף ולא חוששים לפתיחת פה לשטן יעו"ש.
 
י. סגולה לאריכות ימים ליקח תרנגול  ערב יום הכיפורים נפרד לכ"א ואם קשה בין משום ההוצאה בין משום הטירחה ליקח כולם לשחיטה ולגרום לתור גדול וכו' לפחות יקח עבור עצמו תרנגול לחוד משום יבוא זכאי ויכפר כו' ועל שאר הזכרים דמשפחתו תרנגל שני.
 
יא. אגב ענין זה לקרוא אלטער שהוא סגולה לאריכות ימים ניתן להביא מקור לזה שקראו לאביי אביי קשישא במובא הרבה בש"ס מהדרין א ועוד ואולי מאחר שאביי היה מבית עלי שנגזר עליהם קיצור ימים לכן קראו לו בסגולה אביי קשישא.
 
יב. ענוה סגולה לאריכות ימים כתב בשבט מוסר פרק נ"ב ט נמלה מרוב קטנותה גם אם ידרוך עליה אדם ברגלו לא תמות כי ענווה הוא סגולה לאריכות ימים.
 
יג. ב"בית הלל" (לגה"ק רבי הלל מקאלמיא) כתב שאמירת פיוטים ביו"ט הינם סגולה לאריכות ימים ושנים ועיי"ע בשו"ת מנחת אלעזר ח"ק קי' י"מ ובנמוקי או"ח מה שהביא בשם הגה"ק רצ"ה מזידיטשוב זי"ע ומ"ש משמי' דהגה"ק משינאווא זי"ע שאמר על עיר אחת שלא נמצא בה זקנים כיון שהחסירו שם מלומר פיוטים וכ"כ הב"ח שבימיו התחיל גדול אחד לבטל הקרוב"ץ ונענש ר"ל ולא הוציא שנתו.
 
יד. סגולה לאריכות ימים כתב בספר חרדים בשם המרדכי דסגולת מים אחרונים מי שזהיר בהם הוא סגולה לאריכות ימים.
 
טו. החתם סופר היה מאריך מאוד בתפילתו אמר לו פעם רב גדול בתורה על ידי שכבודו מאריך בתפלה הרי הוא מבטל עצמו מלימוד תורה וכבר נאמר במשלי מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה (ברכות כ"ח ט) השיב החתם סופר לאותו רב  על כך אישי דואג כלל שהרי כבר אמרו חז"ל המאריך בתפלה מאריכים לו ימיו ושנותיו (ברכות נ"ד) נמצא שאם אני מאריך בתפלה אזכה בעזרת ה' לאריכות ימים וכך אני אשלים את שעותי בלימוד תורה מה שאני מחסיר על ידי אריכות התפלה .
 
טז. רבי אייזיק חריף ז"ל הסביר מדוע הרב מאריך בשמונה עשרה יותר מבעל הבית הפשוט הוא אמר כי רב צריך סגולה לאריכות ימים כי הרבנות מקברת את בעליה אמרו חז"ל ואילו המאריך בתפילתו מאריכין לו ימיו ושנותיו וא"כ הארכה בתפילה היא משלימה את מה שמקצרת הרבנות.
 
יז. סגולה לאריכות ימים לומר בסוף ההלל את הפסוק ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל שלש פעמים ויכוין בשם המלאך זבדיה ויסיים ישמרני ויחייני כן יהי רצון מלפניך חיים אשר כל חי אמן.
 
כ. לאלו שנוהגין לומר בר"ח אחר גמר ההלל הפסוק ואברהם זקן וגו' שהוא סגולה לאריכות ימים בחנוכה אין לאומרו ובר"ח טבת יאמרנו אחר ההלל משום ר"ח.
 
כא. בספר רמיזי תורה מהג"ר זאב וואלף שערליפ מראווודאב ז"ל כתב סגולה לאריכות ימים שמעתי מחסידים זקנים בשם דודי זקיני שהי' דוד ממש לאמי זקנתי אם אבי הרה"צ הקדוש ר' יעקב יצחק מלובלין זצוקלה"ה שבשעה שמקפלין תפילין של ראש כדי להניחו במטפחת יניחו באופן זה שתהיה הקשר על המעברתא ולא מתחת התיתורא והוא סגולה גדולה לאריכות ימים וזכוהו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
 
כב. ראו זה חדש הפלא ופלא אשר כתב רבינו דון יצחק אברבנאל בפירושו על הנביאים מלכים א' ו לו אבל היה אצלם שמה בבית המקדש מלאכה מפוארה והיא להתיך הזהב ולעשותו נוזל כמו שעושים את הסיד במים לטוח בו את הבתים והיה אם כן הזהב נוזל וגם היום יש אנשים יודעים לעשות הזהב נוזל ויכתבו עימו כאילו היה דיו ואחרים שעושים אותו כמים יאות לשתותו ואמרו שהוא מאריך החיים ויקראו אותו אוירו פוטאבילי' מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעינינו...
 
כג. בעירובין דנ"ד כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה מבואר שההצלחה היא ע"י הדיבור ולא ע"י הרהור ועיון וע"ש שהוא ג"כ סגולה יקרה לאריכות ימים ע"ש.
 
כד. דיני הרחקה תיקנו חכמינו ז"ל ואין לזלזל ולהקל בהם וכבר אמר שלמה המלך כי טובים דודיך מייל ופרשו חכמים חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה שמירתם היא סגולה נפלאה לאריכות ימים ולבנים הגונים ובריאים מחובת הבעל והאשה ללמדם היטב ולקיימם כראוי ויזכו שתשרה הברכה בביתם.
 
כה. בגמרא מספרים חז"ל מעשה ברב הונא בנו של ר' יהושע בן לוי שחלה נכנס רב פפא לבקרו ולשאול בשלומו ראה רב פפא כי רב הונא הולך להסתלק מן העולם אמר הכינו לו צידה לדרך היינו תכריכין לבסוף נתרפא רב הונא היה רב פפא מתבייש לראותו אמר לו מה ראית בשמים אמר לו רב הונא נכון כך הוי היה עלי להסתלק מן העולם אמר הקב"ה היות ורב הונא לא עומד על דבריו ומעביר על מידותיו אל תדקדקו אחריו שנאמר נושא עוון ועובר על פשע למי נושא עוון למי שעובר על פשע.
 
כו. חסידים מספרים הצדיק ר' שמעון מירוסלב שזכה לאריכות ימים מופלגה אמר מעולם לא באתי בטרוניות או בקושיות ח"ו על דרכי הבורא עשיתי לעצבי חשבון הנפש משתלם לשתוק ולקבל הכל באהבה ובשמחה אחרת יאמרו בשמים חפץ אתה להבין בוא מי ד לשמים ותווכח לדעת שהכל נעשה בצדק וביושר.
 
כז. קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע סגולה לאריכות ימים גמרא ברכות ח' ע"ב.
 
כח. סגולה לאריכות ימים לומר בכל יום פרק שירה יאמר רבי אלעזר כל האומר שירה בעולם הזה זוכה לאומרה בעולם הבא וניצל מיצר הרע ומדין קשה ומכל מיני מזיקים וזוכה לאריכות ימים.
 
כט. אמסור לך דבר גדול ונורא אשר דבר זה נמסר בידי מאבותי הקדושים ז"ל כי לכך קראו רז"ל חופה הוא כי אותיות ח"ה מן חופה במספר י"ג ואותיות פ"ו של חופה במספר אלקי"ם אשר י"ג פעם אלקי"ם במספר מכוון שמ"ע ישרא"ל ה' אלקינ"ו ה' אח"ד שזה הוא היחוד של מסירת נפש של כל ישראל בכל יום פעמים באהבה ואם החתן מהרהר בעמדו תחת החופה זה המחשבה אז יכופרו כל עונותיו והוא סגולה לאריכות ימים ושנים כן מסורת בידי פה אל פה מאבותי רבותינו הקדושים ז"ל לכן אני מוסר לך הדבר הזה (אוהל מועד מכתבים).
 
ל. עפ"י הזוהר הקדוש (פרשת שלח קסד ב) העלייה החשובה ביותר היא שישי שמרומזת נגד מדת יוסף והיא סגולה לאריכות ימים ולינצל מנזק וכמו שהובא במג"א סימן רפ"ב מק"ט.
 
לא. ספר אהל נפתלי (סימן רנח  דףמז סע"ב) כתב ח"ל שמעתי מפי דודי זקני ה"ר משולם מענדלסבורג ז"ל המוציא לאור שו"ת רבעו משולם איגרא ששמע מאמו היא זקנתי הצדקת שרה ע"ה בת רבנו משולם איגרא זצ"ל ששאלו אותה מה יודעת מאביה והשיבה כי שמעה מאתו לפני פטירתו שאמר שכמה פעמים בא אליו מרן הבית יוסף ז"ל לבקשו שילמד ספרו הבית יוסף והוא היה חפץ ללמדו אבל לא היה יכול מפני שהיה נראה אצלו לאיבוד זמן בי הכל היה בזכרונו כל המקורות לש"ס ופוסקים ואמר שמתחרט על שלא התאמץ לדחוק את עצמו לעשות רצון מרן הבית יוסף ז"ל וללמדו כי אז היתה זאת לו סגולה לאריכות ימים עכ"ל.
 
ונשמע מזה שאמר בי אילו היה לומד בספר בית יוסף בי אז היתה זאת לו סגולה לאריכות ימים כי לימוד ספר בית יוסף הוא סגולה לאריכות ימים וכ"כ בספר אלף כתב (ח"א סימן תס"ב) וז"ל הרב הקדוש מוהר"ר משה דוד אשכנזי ז"ל שהיה בעיר סאלשווא ואחר כך בעיר הקודש צפת ת"ו אמר להרב הקדוש רבי שמואל העליר ז"ל אב"ד צפת שמרן הבית יוסף זיע"א בחלום דיבר בו ואמר לו שירגיל עצמו להתמיד בלימוד ספרו בית יוסף ועל ידי זה יזכה לאריכות ימים ועוד אמר לרבי שמואל הנ"ל שלו עצמו לרוב טרדותיו ולפי סדרי לימודיו לא היה באפשרות לקיים רצון מרן הבית יוסף ז"ל אבל שרבי שמואל יעשה כן ואכן כן נהג ונעשה זקן ושבע ימים ושעה קודם הסתלקותו הגיד רבי שמואל לעומדים לפניו שזבה להתמיד בלימוד הבית יוסף ונעשה על ידי זה זקן בן צ"ח שנים ואמר דהיינו מה שמבקשים בתפילה במוספין דגשם וטל לחיים ולא למות שאם יפליג בזקנה יזכה לחיות במנין לחיים שהוא צ"ח שנה ולא למות יותר מזה לא יחיה כי צ"ט קרוב למספר מאה וכבר הוא באילו מת ועבר מן העולם כדתנן בקונטרס זבותא דאברהם מהרה"ק מפוריסוב זצ"ל דלימוד בדברי מרן הבית יוסף זצ"ל היא סגולה לאריכות ימים ע"ב והגאון מהרש"ם מברעזאן זצ"ל בהגהותיו לספר היקר דברי יצחק שם על הדף כתב שמעתי בי פעם אחת היה לגה"ק מוה"ר יהושע מבעלזא זיע"א חולי הקדחת רח"ל ונודע בי היה מפורסם ובדוק ומנוסה כי בבוא חולי בזה לפני מרן מהר"ש מבעלזא זיע"א והיה אומר שלא יהיה עוד חלפה הלכה לה המחלה מלימוד הספר של הבית יוסף.
 
לב. ענין סעודת ראש חודש המובאר בשו"ע (סי' תיט) וענין זה הוא עולה בגמטריה "יהי אורך ימים טובים" והוא כמנין הסימן הזה תיט אשר מבואר בו ענין סעודת ראש חודש. אומרים בשם הקדמונים שהזהיר בסעודת ראש חודש תמיד הוא סגולה לאריכות ימים ורמז לכך שהמילים סעודת ראש חודש הוא אותיות סר"ח וא"כ כשם שסרח בת אשר האריכה ימים וכמבואר ברד"ק (שמואל ב פרק כ פסוק יט) שסרח בת אשר האריכה ימים שהרי היא נמנית עם באי מצרים ונמנית עם באי הארץ והיו שנותיה אז לפחות מאתים וחמשים שנה.

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. רחל (31/12/2015 09:12:40)
2. שיראל (17/04/2016 15:57:08)

סגולות נוספות שעשויות לעניין אותך

סגולות להינצל מגיוס לצבא
סגולות להסרת פחד
סגולות לכל עת
סגולות לשלום בית
סגולות להסרת העצבות
סגולות לחלומות
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה