"תוך הנחל" לפרשת כי תבוא ● קדושת ראש השנה

7/09/2014 08:10
"תוך הנחל" לפרשת כי תבוא ● קדושת ראש השנה (הגדל)

בליל שבת קודש פרשת כי תבא ה'תשס"ח, מסר הצדיק מוהרא"ש שליט"א שיחה נפלאה, על פי דברי רבי נחמן מברסלב חלק ב' סי' מ' המדבר מקדושת ארץ ישראל ומראש השנה ● מהי עבודת הצדיק כל ימי חייו? ● זאת ועוד, בשיחה שלפניכם ● תוך הנחל - פרשת כי תבוא

 

פתח ואמר מוהרא"ש שליט"א, רבינו ז"ל אומר (מוהרא"ש חזר בקיצור על נקודה אחת שבתורה זו של רביז"ל), מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, הוא יכול להכיר באחר, אם היה אצל צדיק על ראש השנה אם לאו, ואם אותו הצדיק הוא גדול במעלה או קטן, ואם הוא צדיק אמיתי אם לאו, או אם הוא בעצמו צדיק, כי טעם ארץ ישראל יכולין לצייר לפני מי שיודע טעם שכל, כי רק מי שהוא איש בור, אי אפשר לו לידע זאת, אבל מי שיודע משכל, כגון לומדים שמרגישים מעט טעם השכל בפשט וקושיא כדרך הלומדים, או חכמים בחכמות אחרות, שמרגישים טעם שכל, יכולין להבין טעם ארץ ישראל, כי 'אוירא דארץ ישראל מחכים' (בבא בתרא קנ"ח, ובזוהר פינחס דף רמה:, ובתיקון כ"ב), וטעם החכמה והשכל בודאי יקר מאד, אך עיקר מעלת קדושת ארץ ישראל הוא רק על ידי השגחת השם יתברך, ומחמת שהשם יתברך מסתכל בארץ ישראל תמיד, כמו שכתוב (דברים י"א): "תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", על ידי זה ארץ ישראל מקודשת ואוירה מחכים, כי עינים על שם החכמה, כי התפתחות החכמה נקרא בחינת עינים, כמו שכתוב (בראשית ג): "ותפקחנה עיני שניהם", ופירש רש"י: 'על שם החכמה נאמר', ומחמת שעיני ה' בארץ ישראל, שמסתכל בה תמיד, על ידי זה 'אוירא דארץ ישראל מחכים', עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.
 
והסביר מוהרא"ש שליט"א, כי הנה מבואר מתוך דברי רביז"ל בתורה זו, שקדושת ארץ ישראל, וקדושת הצדיק האמת, וההתקבצות אצלו בראש השנה, כולם ענין אחד, והם תלויים זה בזה, כי עיקר קדושת ארץ ישראל, הוא ההשגחה עליונה המתגלה שם ביותר מכל העולם כולו, וכמו שכתוב (דברים י"א) תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, שעיני ההשגחה מתגלה שם ביותר, ומי שזוכה להיות בארץ ישראל ולטעום מקדושתה, עולה ומתדבק באור האמונה, וממשיך על עצמו גילוי השגחה, כמו שכתוב (תהלים ל"ז) שכן ארץ ורעה אמונה, שהשוכן בארץ ישראל, רועה ואוכל אמונה, ונתהפך למהותה הקדוש (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קנ"ה), וכן מבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ז'), שארץ ישראל היא מקום התפילה והנסים, כי  על ידי שאדם עולה ומתדבק באור האמונה, ומרבה להתפלל אליו יתברך, הוא רואה נסים נגלים וגילוי השגחה בכל פרט ופרט, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קנ"ח.) אוירא דארץ ישראל מחכים, כי חכמה נקרא על שם פתיחת העינים, וכמו שכתוב (בראשית ג') ותפקחנה עיני שניהם, ופירש"י על שם החכמה, וכשנפתח עיני אדם לראות השגחתו יתברך על ידי קדושת ארץ ישראל, ומתגלה לפניו אור האמונה, הוא מקבל חכמה עליונה, ונכלל באוויר הקדוש של ארץ ישראל, אשרי לו.
 
והנה זה עבודת הצדיק האמת כל ימי חייו, לעלות ולהתדבק באור האמונה, ולצחצח אמונתו, עד שכל חיותו רק אמונה, וכמו שכתוב (חבקוק ד') וצדיק באמונתו יחיה, וכמו כן מכניס אור האמונה בכל מקורביו ומיודעיו, ותמיד מדבר עמהם דיבורי אמונה, עד שהאמונה נכנס בלבם וגם הם תמיד מדברים דיבורי אמונה, ודבר זה נעשה ביותר בראש השנה, כי אז מתבקצים נשמות ישראל אצל הצדיק, לזכות לקדושת וטהרת המחשבה, כי עיקר המתקת הדינין אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבה, ואז בראש השנה הוא מקור הדינים, ועל ידי שנוסעים לצדיקים זוכין לקדושת המחשבה, ונמתקים כל הדינים (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רי"א), ועיקר טהרת המחשבה הוא על ידי אמונה, כי כשאדם קובע אמונתו יתברך בתוך לבו, ויודע שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, זהו עיקר טהרת המחשבה, ואין שום תאוה יכול להתאחז בו כלל, נמצא שמובן מאד למה קדושת ארץ ישראל תלוי בהתקרבות אל הצדיק, וביותר בראש  השנה, כי על ידי קישור שלשה דברים אלו ביחד זוכין לבירור האמונה וגילוי השגחה עליונה, וכמו שמרומז בפסוק (דברים י"א) תמיד עיני ה' אלקיך בה "מראשית השנה" ועד אחרית שנה, "מראשית השנה" דייקא, שהוא קדושת ראש השנה, שאז מתגלה הארת האמונה וההשגחה ביותר, ומי שיודע טעם ארץ ישראל, שהוא טעם האמונה וההשגחה המתגלה שם, יכול להכיר במי שהיה אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, כי גם אצלו צריך שיתגלה אור האמונה והשגחה כמו בארץ ישראל, כי זה מה שמקבלים מן הצדיק האמת בראש השנה, טהרת המחשבה על ידי גילוי אמונה והשגחה, ומחויב איזה הארה להתגלות ממנה בפני כל מי שנפגש עמו.
 
ולכן אשרי מי שזוכה להיות אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, ואשרי ואשרי מי שזוכה להיות על ציון רביז"ל בעיר אומין על ראש השנה, כי שם מתגלה הארת הצדיק האמת שהוא אור האמונה וקדושת ארץ ישראל ביותר, וכל מי שזוכה להיות שם מקבל הארה נפלאה מאור האמונה וההשגחה, וזה מלווה אותו מראשית השנה ועד אחרית שנה, וכמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סי' ת"ג), שכל מי שהיה אצלו על ראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה כולה, ועליו נאמר (נחמיה ח') אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדוות ה' היא מעוזכם, כי אין עוד שמחה כמו גילוי האמונה, וכל מי שזוכה לאמונה זוכה לחיים שמחים ועליזים, אשרי לו ואשרי חלקו.
 
וקישר מוהרא"ש שליט"א לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב (דברים כ"ו) והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ואיתא באור החיים הקדוש, אין והיה אלא לשון שמחה (בראשית רבה פרשה מ"ב סי' ג'), להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ, על דרך אומרו (תהלים קכ"ו) אז ימלא שחוק פינו וגו', עיין שם, ובבעל הטורים איתא, כי תבוא אל הארץ, כ"י עולה בגימטריא ל', תבוא אותיות אבו"ת, רמז למה שדרשו חכמינו הקדושים (חולין צ"ב.) שאין פחות מל' צדיקים בארץ ישראל שחשובים כאבות, עיין שם, ויש להבין מהו קשר בין מדת השמחה לישיבת ארץ ישראל יותר משאר כל המצוות, וכן למה לרמז ענין ל' צדיקים שבארץ ישראל שהם כמו האבות בפסוק זו דייקא, אבל על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי על ידי ישיבת ארץ ישראל זוכין להגיע אל אור האמונה, שהיא השמחה הכי גדולה, ועיקר האמונה מתגלה על ידי הצדיקים, שהולכים בדרכי האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שהיו הראשונים שגילו ופירסמו האמונה בעולם, וביותר כשזוכים להיות אצלם על ראש השנה, ויש לזה רמז בדברי האור החיים הקדוש שמביא את הפסוק (תהלים קכ"ו) אז ימלא שחוק פינו וכו', כי מובא בדברי רביז"ל (חיי מוהר"ן סי' צ"ו), שראשי תיבות (תהלים קכ"ו) ש'חוק פ'ינו ו'לשונינו ר'ינה הם שופ"ר, עיין שם, כי כשזוכים להיות אצל צדיקים על ראש השנה, ולקבל מהם הארת האמונה הקדושה, שהוא ענין התגלות קדושת ארץ ישראל, כמו אצל האבות הקדושים, על ידי זוכים לשמחה עצומה, ולשמוח כל השנה עם שמחת אלקותו יתברך, והשם יתברך יזכינו להיות אצל ציון רביז"ל באומין בראש השנה, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, לשנת גאולה וישועה בכלל ובפרט, אמן ואמן.
 

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

"תוך הנחל" לפרשת ויגש ● ימי הנעורים
"תוך הנחל" לפרשת מקץ ● היכל הנגינה
"תוך הנחל" לפרשת וישב ● בנין היכל הקודש
"תוך הנחל" לפרשת משפטים ● בין אדם לחבירו
"תוך הנחל" לפרשת בשלח ● טהרת המחשבה
"תוך הנחל" לפרשת יתרו ● בשבילי נברא העולם
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה