מבט לפרשת השבוע "ויחי"

8/12/2013 06:55
מבט לפרשת השבוע "ויחי" (הגדל)

נביא או מלך ● הרב יחזקאל שינפלד שליט"א מבאר את דברי רבי אליעזר על אודות השבטים ● רבי אליעזר אומר, כי משבט יהודה ומשבט בנימין לא יצאו נביאים, אבל הרי דוד ושלמה היו גם נביאים: כמו כן מרדכי ואסתר זכו לנבואה ● היאך ניתן אפוא לומר, שלא זכו לנביאים?

 

"וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם" (מט, כח).

 

במסכת סוכה למדנו בשם רבי אליעזר: "אין לך כל שבט ושבט מישראל, שלא יצאו ממנו נביאים. שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים".

 

מבאר רש"י: שאול המלך ודוד המלך, שהתמנו למלכים על פי נבואת שמואל הנביא. לפי דברי הגמרא, שבט יהודה ושבט בנימין לא זכו, שיצאו מהם נביאים כמו שאר השבטים, אך זכו, שיצאו מהם מלכי ישראל, שמונו על ידי נביא.

במסכת סוטה למדים: "משמתו נביאים הראשונים, בטלו אורים ותומים." מבררת הגמרא מי הם אותם נביאים הראשונים, אשר על אודותם מדבר התנא במשנה - "מאן נביאים הראשונים? אמר רב הונא: זה דוד ושמואל ושלמה." (סוטה מח, ב)  רב הונא מסביר מיהם הנקראים במשנה נביאים ראשונים – הווי אומר: דוד המלך, שמואל הנביא ושלמה המלך. דוד ושלמה היו משבט יהודה. הם אומנם היו מלכים, אך בנוסף היו נביאים בעצמם.

בספר "תורת הקנאות" הקשה המחבר מדוע נקטה המשנה לשון זו דווקא – "משמתו נביאים הראשונים". מדוע לא פירטה ופירשה: "משמת שלמה, בטלו האורים ותומים". לצורך מה האריכה וסתמה כל-כך? הרמב"ם בספרו "מורה נבוכים" (חלק ב, מה) סובר, כי דוד ושלמה לא הגיעו למעלת הנבואה ממש אלא למעלה פחותה ממנה, הנקראת: "רוח הקודש".לפי דבריו, מובנים דברי הגמרות, שכל השבטים זכו לנביאים ממש. משבט יהודה ומשבט בנימין זכו למלכים, שמונו על ידי נביא. ברם דוד ושלמה לא היו נביאים ממש.

במסכת מגילה למדים אחרת - "תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו (=החסירו) ולא הותירו (=הוסיפו מצווה כלשהי) על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה." (מגילה יד, א) רש"י בשם בעל "הלכות גדולות" מונה את הנביאים, שנבואתם הוצרכה לדורות. הנביא הי"ג במניין הוא דוד המלך והי"ד – שלמה המלך. הגמרא מביאה בהמשך, שמרדכי היהודי היה אחד מאותם מ"ח נביאים, שהיו לישראל. הגמרא מונה גם את שבע הנביאות, שנתנבאו לישראל, ובתוכן מציינת את אסתר המלכה. כידוע, מרדכי ואסתר יצאו משבט בנימין. דוד ושלמה הם, כמובן, משבט יהודה. אם כן, נראה שהיו.

האברבנאל, בפירושו על ספר מלכים א' (ג, ה), מוכיח מהגמרא במגילה וממאמרי חז"ל נוספים, שדוד ושלמה היו נביאים ממש – נגד דעתו של הרמב"ם.

 

לפי כל הנאמר עד כה, אכן הגמרא במסכת סוכה אינה מובנת בקריאה סתמית – היאך מובא, ששבט יהודה ושבט בנימין לא זכו לנביאים ממש?

חשבתי לבאר זאת כך: אדם, במיוחד מנהיג, נקרא על שם עיקר פעילותו. עיקר גדולתם של דוד המלך, אחריו – של בנו שלמה המלך, ושנים אחר כך – של מרדכי, המשנה למלך אחשורוש ושל אסתר המלכה – הייתה מלכותם, הדרך שבה-באמצעות תפקידם הרם-הנהיגו את ישראל. הם אומנם זכו לנבואה, אבל הם לא התבלטו בנבואתם. הגמרא במסכת סוכה אומרת: "אין לך כל שבט ושבט מישראל, שלא יצאו ממנו נביאים" – כוונתה: נביאים כאלה, שנתפשו בעיני העם בתור נביאים. מי נתפש בעיני עם בתור נביא? – מי שעיקר תפקידו היה לנבא לישראל! ראיה לדבר נוכל למצוא בתארים, שבהם מכונים בפינו אותם מנהיגים: שמואל הנביא, נתן הנביא, משה רבנו-אדון הנביאים (לשיטת הרמב"ם) ולעומתם, דוד המלך, שלמה המלך וכן אסתר המלכה.

בהמשך הסוגיה במסכת מגילה שואלת הגמרא: מדוע נתן יוסף הצדיק לבנימין יותר מתנות משנתן לשאר אחיו? "לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן... וחמש חליפות". אפשר, דבר שנצטער בו אותו צדיק - ייכשל בו? (=יוסף עצמו הלא נמכר לעבד מחמת קנאת אחיו בו. הייתכן אפוא, שהוא עצמו גורם כעת קנאה בין אחיו בכך שנותן לבנימין חמש חליפות??) דאמר רבא בר מחסיא: אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב: בשביל משקל שני סלעים מילת (=צמר משובח), שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו (=שנתן יעקב ליוסף כתונת פסים, ונתקנאו בו אחיו), נתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים. (כיצד אפוא נתן יוסף לבנימין מתנות יותר מאשר לשאר האחים?) אמר רבי בנימין בר יפת: רמז רמז לו, שעתיד בן לצאת ממנו (=משבט בנימין), שייצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות, שנאמר: "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן".

גם יוסף הצדיק, שרואה ברוח הקודש את מרדכי היהודי, רואה את מרדכי בתור משנה למלך, בתור יהודי אשר יוצא לפני המלך אחשורוש בלבוש מלכות, ואינה מודגשת נביאותו, שכן מרדכי נתפש בתור מנהיג, בתור משנה למלך, המנהל את מאה ועשרים ושבע המדינות ביד רמה - לטובת עם ישראל.

הדפסהוסף תגובה

אולי תרצה לקרוא גם:

מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "אמור"
מבט לפרשת השבוע "תרומה"
מבט לפרשת השבוע "בשלח"
מבט לפרשת השבוע "וירא"
מבט לפרשת השבוע "לך לך"
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה