תרומות
בקשות ברכות ופדיון נפש

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה.

כניסה לחברים רשומים

 

ליומא דהילולא: הכל אודות "אור החיים הקדוש"

1/07/2015 14:00
מתפללים בקברו של "אור החיים" (הגדל)
מתפללים בקברו של "אור החיים"

לקראת הילולת "אור החיים" הקדוש שתחול הלילה, מגיש "כדורי.נט" פרוייקט מיוחד לדמותו של הצדיק המרוקאי, רבי חיים בן עטר זצוק"ל ● הרב יוסף חיים אוהב ציון, מחשובי מגידי השיעורים בירושלים, מסכם במאמר תורני מיוחד את כל מה שיהודי צריך לדעת על האור החיים הקדוש ● וגם: הסגולות הרבות בלימוד ספר 'ה'אור החיים'

מתי נפטר רבי חיים בן עטר, בעל "אור החיים"? בספר אוצר הסיפורים (חלק ו') להגאון הבקי המופלא ר' צבי מאשקאוויטש זצוק"ל (עמ' י"א) כתב "דבר ידוע הוא דבט"ו לחודש תמוז שנת תק"ג נפטר האוה"ח הקדוש בירושלים ובשבת פרשת פנחס בעת אשר ישב הבעש"ט בסעודה שלישית כאשר ברך ברכת המוציא אמר "כבה נר המערבי" לאשר כי הבעש"ט לא דיבר רק בלשון הקודש ואך מילים ספורות, לא שאלו ממנו פירוש הדברים ובמוצש"ק פירש דבריו כי כוונתו היה שהרה"ק מוהר"ח בן עטר איננו והוא היה "מערבי" מארצות המערב ויש סוד אחד בנטילת ידים ואין מגלין אותה רק לחד בדרא והיא הייתה לנחלה להר"ח בן עטר ועתה בשעת נטילת ידים לסעודה שלישית נתגלה לי זה האות כי כבה נר המערבי".
 
ובלוח 'דבר בעתו' שנת תשס"ז כתב דבאותה שנה שנפטר האור החיים הקדוש חל י"ד בתמוז בשבת [יום ט"ו אינו יכול לחול בשבת] ברם י"ד בתמוז תק"ג היה ביום 6 ליולי 1743, שקיעת החמה באותו יום לשעון חורף בירושלים היה בשעה 6:53 בעוד שבעיר מעז'יבוז' היתה השקיעה בשעה 8:18 מכאן שהיתה שהות ניכרת בשל הפרש הזמנים רבינו נפטר עם הלילה אור לט"ו בשעה שבמעז'יבוז' עדיין יום.
 
ובספר אהל יעקב להגאון רבי יעקב מהוסיאטין סוף פרשת בלק מובא: "ובכתב יד זה שנפטר האוה"ח בשבת ונטמן בט"ו תמוז והעולם טעו וסברי שההילולא בט"ו, ואני ראיתי ביום ראשון בבוקר ט"ו תמוז תרצ"ט בתוס' ר"ה דף יח ד"ה זה, שאין לשנות כפי שסוברים העולם".

ניצוץ נשמת רבינו
 
בספר גבורת ארי והוא תולדות רבינו הקדוש עמודא דנהורא עמיקא וטמירא איש אלוקים קדוש ונורא ר' ליב שרה'ס זיע"א שנתחבר ע"י הגאון ר' ראובן מרגליות זצ"ל, בעמ' ג' שם כתב שהגאון ר' לייב ימים אחדים קודם פטירתו אמר: "רחוק הוא שיקבל אדם ואפילו צדיק גדול נשמה חדשה לחלוטין שלא היתה עוד בזה העולם, כל הצדיקים קבלו נשמות של צדיקים שקדמו להם, הבעש"ט היתה לו נשמת ר' סעדיה גאון, ולרבינו סעדיה היתה נשמת חזקיהו המלך, ולהר"ר בער היתה נשמת האר"י הקדוש והיא נשמת רשב"י ז"ל והאוה"ח הק' היתה לו נשמת ר' משה קורדובירו ור' משה קורדובירו היתה לו נשמת ר' עקיבא, וגילה הגאון ר' לייב שרה'ס שקיבל תוספת נשמתו של האוה"ח הק' עיי"ש בארוכה כל המעשה.

ודע דלפי כל הנ"ל הבנתי היטב מדוע חל בדרך כלל זמן היארצייט של האוה"ח הקדוש בפרשת פנחס דהנה נודע דפנחס גלגול יוסף עיין בזה להגאון ר' יצחק פאלאג'י בספרו נפש היפה (מערכת היו"ד, אות נ"ח) ובזוהר חי (דף רי"ז), ורבי עקיבא היה גלגול יוסף כנודע עיין בספר הגלגולים פרק מ"ב ובמש"כ בזה הגרי"ח סופר שליט"א בספרו הדר יעקב ח"ב (סימן ב) ולכן דייקא חל זמן פטירתו בפרשת פנחס".
 
הלימוד בספר אור החיים הקדוש מסוגל ליראת שמים

 
כתב מהר"י גרינוולד מפאפא בהסכמה לספר אור הבהיר, שהלימוד בספר אור החיים הקדוש מסוגל ליראת שמים, ובספר בקדושה של מעלה כתב: "ידוע כי האדמו"ר ר' יעקב יוסף מסקוירא המליץ למחנכים ומדריכים שיתעסקו עם הצריכים חיזוק שיהגו עמהם בספר אור החיים הקדוש ובאורו יראו אור".
 
מסוגל לטהרת הנשמה
 
בספר "דברי דוד" כתב הרה"ק ר' דוד משה מטשורטקוב זי"ע שאביו האדמו"ר הק' מרוז'ין אמר כמו שבדורות הראשונים היה הזוה"ק מסוגל לטהרת הנשמה, כן בזמן הזה מסוגל לימוד האוה"ח הקדוש על התורה לטהר את הנשמה וסיים ומעת ששמענו זאת מאבי אדמו"ר מרוז'ין נעשה אצלי כחיוב ללמוד בכל שבוע את האור החיים הקדוש על התורה וכ"כ הרה"ק ר' אברהם מסלונים בעל יסוד העבודה בבאר אברהם (דף שלה) וז"ל הזוה"ק ואור החיים הם מאירים עיני ונשמת האדם.
 
לימוד בסדר אחרי וקדושים סגולה שלא יפטר בלא תשובה

 
בספר קיימו וקבלו ח"ב (דף רנ"ו ע"ב) כתב הגה"צ רבי חיים הלברשטאם זצוק"ל דומ"צ דסאטמער, נכדו של הדברי חיים מצאנז, ש"מקובל בידו מצדיקי אמת שיש סגולה שלא למות בלא תשובה ללמוד פירוש אור החיים הקדוש בפרשיות אחרי וקדושים".
 
מסוגל להנצל בעת צרה

 
כתב הגר"ח פלאג'י בספרו כף החיים (סימן ל"א אות נ"ה) בשם החיד"א בספרו שם הגדולים, שכתב דראה בצרות פולין שנגלה בהקיץ רבינו מהר"מ אלשיך לחכם אחד להצילו מתוך ההפיכה מחמת שהיה לומד תמיד דרשותיו והוסיף ע"ז מהרח"פ ומעין כיו"ב נגלה אלי בחלום על ס' או"ח להרה"ק מוהר"ח בן עטר זיע"א וע"ע להגר"ח פלאג'י בספרו נפש כל חי מערכת ח' אות פ' ובשו"ת לב חיים (ח"ב דף קנ"ג ע"ג) ולהגרי"ח סופר בספרו תוספת חיים (עמ' כ"ז ועמ' ל"ז) ובהקדמת שו"ת סמיכה לחיים.
 
סגולה לעושר ושנות חיים
 
רבינו בסוף ספרו כתב וז"ל, בפירושי תשים בינותיך במראה מקום תן עינים ויאירו דברי באור החיים, ואז תושע מאלוקי השמים "ברוב עושר ושנות חיים" ברכות יחולו על ראשך כאשר תאוה גם נפשך, והובא גם בספר סגולת משה בראש ספרו.
 
סגולה לרפואה
 
בספר אמרי פנחס מקוריץ (שנת תשמ"ח) עניני לימוד תורה אות נח' ועב' כתב וז"ל פעם אחת חלה בנו וקיבל על עצמו ללמוד כל יום דף אור החיים בחומשים הגדולים דפוס זאלקאו.
 
מסוגל לשמירה בבית
 
בספר אוצר יד החיים דף שכ"ו הביא משם ספר עדן ציון שספר אור החיים הוא שמירה בבית והלימוד בו סגולה לנשמה כמו זוה"ק יען שהיה נשמת משיח בדורו כמו רשב"י בדורו.
 
סגולה לבנים
 
הרה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא זיע"א הראה להגאון ר' דוד שפרבר ז"ל בעל אפרקסתא דעניא מאמר אחד מספר אור החיים הקדוש ואמר לו כי לימוד מאמר זה מסוגל לבנים וכשיתמיד ללמוד מאמר זה בודאי יוושע בזש"ק (כי הגה"ק מדרשוב מתחילה לא היו לו בנים) וכן עשה ולמד כל שבוע זה המאמר ונושע, ואחרי תקופה ארוכה שכח את מאמר האוה"ח הקדוש ושאל את בעל החקל יצחק בנו של האמרי מה הוא המאמר שהוא סגולה לבנים והשיב לו החקל יצחק שמעולם לא שמע שנתן אביו סגולה כזו וכנראה שהיתה סגולה מיוחדת לו לאותו שעה ולאותו ענין כן סיפר הגה"צ ר' יעקב בן ציון רוטנר ז"ל אב"ד חליסה ששמע כן מפי בעל העובדה ובספר יד אוה"ח דף נ"ג הערה מ' הוסיף שהלימוד בספר אור החיים הק' מסוגל לזש"ק כיון שבעל אור החיים לא היו לו בנים וכל כוחו טמון בספרו אור החיים הקדוש וע"ע בזה להגאון ר' ראובן מרגליות בהקדמת ספרו תולדות רבינו האוה"ח הקדוש שהביא בזה כמה עדויות.
 

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

ברוך דיין האמת: הגראי"ל שטיינמן זצ"ל
שחקני הכדורגל מאוכזבים מהמפלגות החרדיות
דרעי מדבר: ''אלי ישי הרס את מה שהרב עובדיה בנה''
יוסי מזרחי: "אמנון יצחק סילף את דבריי"
הראשון לציון הגר"י יוסף בארגנטינה
חסר לך דולר של הרבי בארנק?
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה