"תוך הנחל" לפרשת חיי שרה ● מציאת הזיווג

10/11/2014 09:15
"תוך הנחל" לפרשת חיי שרה ● מציאת הזיווג (הגדל)

בליל שבת קודש פרשת חיי-שרה ה'תשס"ח, מסר הצדיק מוהרא"ש זצ"ל שיחה נפלאה, על פי דברי רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' פ"ז המדבר מסוד מציאות הזיווג ומכוונת אלול ● מדוע קשה לאדם למצוא את זיווגו? ● כיצד יזכה לשלום בית? ● זאת ועוד, בשיחה שלפניכם ● תוך הנחל - פרשת חיי שרה

 

פתח ואמר מוהרא"ש זצ"ל, רביז"ל אומר, (מוהרא"ש חזר על תמצית דברי רביז"ל בתורה זו), על ידי סוד כוונת אלול זוכין למצוא את הזיווג, והיא אינה כנגדו רק כרצונו, ויש בזה סוד נפלא, כי דע, שזה הסוד מסר אברהם לאליעזר עבדו, כששלחו לבקש הזיווג של יצחק בנו, היינו סוד כוונת אלול, שהם מסוגלים לתיקון הברית, שעל ידי זה מוצאין הזיווג, כי על ידי סוד כוונת אלול, נעשה בה רצון אליו, כי מקודם לא היתה נוטה אחר רצונו, כי נטתה ממנו, ועל ידי זה אי אפשר למצוא זווגו, ואפילו אם מוצאה, אינה נוטה אחר רצונו, אבל על ידי כוונת אלול שהם התיקון לזה, על ידי זה חוזר ונעשה בה רצון אליו, וזה הסוד מבואר בתורה בפרשת אליעזר, כי אברהם מסר לו הסוד הזה, וזה שאמר אברהם לאליעזר (בראשית כ"ד): "ו'אם ל'א תאבה האשה ל'לכת א'חריך", ראה והבט נפלאות תורתינו, כי ראשי תיבות פסוק זה הם אותיות אלו"ל, ובאמצע הם תיבות: תאבה האשה, כי על ידי בחינת אלול, היינו סוד כוונות אלול, על ידי זה "תאבה האשה", כי על ידי זה נעשה בה רצון אליו, נמצא שבאלו התיבות בעצמן שדיבר אברהם עם אליעזר מענין החשש, שמא לא תתרצה לילך אחריו, דהיינו מה שאמר לו: "ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך", באלו התיבות עצמן גילה לו סוד התיקון לזה, דהיינו סוד אלול, המרומז בראשי התיבות, שהוא התיקון לזה, שעל ידי זה תאבה האשה, ועיין במאמר המתחיל: "ויאמר ה' אל משה קרא את יהושע" (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ו'), כי שם מדבר מכוונות אלול, והוא תיקון לפגם הברית, היינו לעיין באותו המאמר, ולזכות להבין בו ולעשות עמו איזה עבודה בעבודת השם, על ידי זה יתקן פגם הברית, ויזכה למצוא זיווגו ולא תהיה  מנגדת אליו וכו',  עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.
 
והסביר מוהרא"ש זצ"ל, כי הנה רביז"ל מגלה לנו סוד נפלא בענין מציאות הזיווג, ובענין שלום בית, איך יזכה אדם למצוא את זיווגו, ויהיה לו שלום בית אמיתי כל ימי חייו, כי מי שיכניס דבר זה היטיב בלבו, יזכה לחיים טובים מאד, והוא על ידי סוד כוונת אלול, שהוא סוד התשובה, המבואר במקום אחר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ו'), ותמצית הדברים הוא, שעיקר סוד התשובה תלוי בדבר אחד: "ישמע בזיונו ידום וישתוק", שאם אדם יכול להגיע אל מדריגה זאת, לשמוע בזיונו, כשבני אדם מחרפים ומביישים אותו, וידום להם ולא יענה להם כלום, אזי זוכה לכפרת עוונות ולתשובה שלימה, וימצא את זיווגו ההגון מן השמים, ויהיה לו שלום בית כל ימי חייו, כי טבע האדם לקפוץ ולענות מיד למחרפי נפשו, ואז ההוא מבזה אותו יותר, וכשהוא עונה עוד הפעם, נמשך מזה ריב ומלחמה שלימה, ובפרט בביתו עם אשתו, כשהיא מבזה אותו, והוא עונה לה, נעשה ריב ומחלוקת גדולה, עד שכל הבית נתהפך לגיהינום רחמנא ליצלן, אבל אם אדם יכול לעצור את רוחו, ולא לענות למחרפי נפשו, אזי תיכף ומיד מתבטל הריב, כי הלה רואה שאין לו עם מי לדבר, וכן אשתו רואה שאינה פועלת כלום בצעקותיה, ונשקט הריב, ולבסוף תבקש מחילתו, ולכן על האדם לזכור תמיד, שעיקר עבודתו הוא "ישמע בזיונו ידום וישתוק", ויקבל הביזיונות בשביל כפרת עוונותיו, ויאמין, שמן השמים שלחו לו ביזיונות אלו לכפר עליו, כי היה צריך להתענות תעניתים רבים על ריבוי עוונותיו, וכן לסגף גופו בסיגופים שונים, אבל מן השמים ריחמו עליו והחליפו אותם על ביזיונות, ולכן אם ישמע וישתוק ולא יענה להם כלום, באמת יתכפרו עוונותיו, ויזכה לתשובה שלימה באמת, ועל כן "ש'ישמע ב'יזונו י'דום ו'ישתוק" ראשית תיבות ישו"ב, כי על ידי זה זוכה לשוב בתשובה באמת.
 
והנה בענין מציאות הזיווג צריכין מדה זאת ביותר, כי על פי רוב למה קשה לבן אדם למצוא זיווגו, מחמת כשמציעים לפניו איזה שידוך, הוא חושב זאת לבזיון, ונדמה לו שאין אשה זאת מתאים לו, כי אינה מיוחסת או אין לה כסף או אינה יפה בעיניו וכיוצא באלו, ומצייר בדעתו שמגיע לו שידוך כזאת שעדיין לא נבראת בעולם, ובינתיים השנים פורחים, ונעשה בחור מבוגר, עד שמתייאש לגמרי מלמצוא זיווגו, ואלמלא היה לו מדה זאת של "ישמע בזיונו ידום וישתוק", לא היה אומר "לא" לשום שידוך שמציעים לפניו, אלא היה אומר "כן", והיה מתחתן לשם שמים, והיה מצליח מאד בחיי נישואיו, ואפילו אם אחר כך אשתו נעשה פעם בכעס מאיזה סיבה, וביזתה אותו, כשמקיים "ישמע ביזיונו ידום וישתוק", אזי תיכף ומיד יהיה נשקט הריב, ויהיה לו שלום בית אמיתי, ולכן כל עיקר מציאת זיווגו של אדם, ושלום ביתו, תלוי בקנין מדת זאת, ואשרי הזוכה להגיע אליה, כי על ידי זה יחיה חיים טובים ומתוקים, ועולמו יראה בחייו, אשרי לו ואשרי חלקו.
 
והנה רביז"ל מגלה לנו שסוד זה מבואר בפרשת השבוע, באופן נפלא מאד, כי בשעה ששלח אברהם אבינו את אליעזר למצוא זיווג ליצחק, אמר לו (בראשית כ"ד) ו'אם ל'א תאבה האשה ל'לכת א'חריך וגו', ובראשי תיבות מרומז אותיות אלו"ל, ובאמצע כתיב תיבות "תאבה האשה", ללמד שעל ידי כוונת אלול, שהוא ענין "ישמע בזיונו ידום וישתוק", זוכין להגיע אל "תאבה האשה", שאשתו ובת זוגו תרצה להתחתן עמו, וגם תהיה כרצונו ולא תהיה מתנגדת אליו, כי הכל תלוי בו, אם יכול לאחוז במדה זאת בשלימות, ולא לענות למחרפי נפשו, ובפרט לא לאשתו, על ידי זה ימצא את זיווגו, ויהיה לו שלום בית אמיתי תמיד.
 
ויש לומר שמדה זאת מרומז בפסוק (תהלים ק"ו) י'שלח ד'ברו ו'ירפאם ו'ימלט מ'שחיתותם, שהוא ראשי תיבות ידומ"ו, כי אם אדם יכול לשלוח מעצמו ולעצור דיבורו, ולא לענות למחרפי נפשו, אזי בודאי יתרפא מכל עוונותיו, ויהיה נמלט מכל מיני שחיתות ועוונות, כי ימצא את זיווגו, ויהיה לו שלום בית, ויחיה חיים טובים באמת, והשם יתברך יזכינו להגיע אל מדה זאת באמת, עד שנחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך, ונעלה ונכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. שלמה (4/11/2012 13:08:07)
2. יאיר (4/11/2012 13:09:02)
3. 
איזה צדיק.. כמה שאני מתחזק לקרוא את הדברים שלו
שלום (4/11/2012 13:09:44)
4. אליהו (4/11/2012 13:11:14)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

"תוך הנחל" לפרשת ויגש ● ימי הנעורים
"תוך הנחל" לפרשת מקץ ● היכל הנגינה
"תוך הנחל" לפרשת וישב ● בנין היכל הקודש
"תוך הנחל" לפרשת משפטים ● בין אדם לחבירו
"תוך הנחל" לפרשת בשלח ● טהרת המחשבה
"תוך הנחל" לפרשת יתרו ● בשבילי נברא העולם
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה