"תוך הנחל" לפרשת ויקרא ● פעולת הצדיק

13/03/2016 09:45:05
"תוך הנחל" לפרשת ויקרא ● פעולת הצדיק (הגדל)

בליל שבת קודש פרשת ויקרא ה'תשס"ז, מסר הצדיק מוהרא"ש זצ"ל שיחה נפלאה, על פי דברי רבי נחמן מברסלב זיע"א בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רפ"ב המדבר מן האלף זעירא של ויקרא ● מה פועל צדיק הדור? ● כיצד הוא מכניס אמונה בעולם? ● כיצד זה רמוז ב"ויקרא אל משה"? ● זאת ועוד, בשיחה שלפנינו ● תוך הנחל - פרשת ויקרא

 

פתח ואמר מוהרא"ש זצ"ל, רביז"ל אומר (בסוף התורה), דע, שיש בכל דור ודור רועה, והוא בחינת משה, שהוא רעיא מהימנא, וזה הרועה הוא עושה משכן, ודע שתינוקת של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא מזה המשכן, על כן תינוק כשמתחיל לקרות ולהיכנס בתורה, הוא מתחיל מן ויקרא אל משה (ויקרא רבה פרשה ז'), שהוא אלף זעירא, כי ויקרא מדבר מגמר הקמת המשכן, שאז קראו השם יתברך, והתחיל לדבר עמו מהמשכן, ועל כן משם מתחילין התינוקות, כי משם מקבלין הבל פיהם, ומשם מתחילים לקרות ולהכנס לתוך התורה וכו', עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש זצ"ל, כי הנה הצדיקים שבכל דור ודור בונים משכן, היינו מקום להשראת השכינה, שישרה בין נשמות ישראל, כי זה היה תכלית הקמת המשכן, להמשיך אלקות למטה שישרה בין נשמות ישראל, שיהיה כל אחד ואחד מישראל יכול לעלות ולהתדבק באור השכינה, וכמו שכתוב (שמות כ"ה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, היינו בתוך כל אחד ואחד מישראל, והמשכן היה בנוי מן הנקודות טובות שהיו בישראל, כי כל אחד ואחד הביא, כפי נדבת לבו, איזה דבר למשכן, אחד הביא זהב או כסף או נחושת וכו', כל אחד כפי שהאיר בלבו מעלת המשכן, כך נתעורר להביא איזה דבר לבנינו, שיהיה לו חלק בתוכו, ומשה רבינו שהוא הצדיק האמת, לקח כל הנקודות, ובנה מהם המשכן, וכן הוא בכל דורו ודור, הצדיק האמת שבדור, בונה משכן מכל הנקודות טובות שיש בישראל, כי הוא דן את כל הבריות לכף זכות, ומחפש ומבקש נקודות בתוך כל אחד ואחד, עד שבונה מהם משכן רוחני, ומוריד את השכינה אליהם, כי מגלה מפרסם לכולם אלקותו יתברך, ומגלה להם איך השכינה שרויה ביניהם, ויכול כל אחד ואחד לעלות ולהתדבק בה אם רק ירצה, ולכן הצדיק נקרא רועה, וכמובא הרבה בזוהר "רעיא מהימנא" (רועה נאמן), כי כמו שרועה צאן, דואג על צאנו, ולוקח אותם בכל פעם למרעה טוב לרעות, כדי שיהיה להם מחיה ומזון כפי צרכם, כן הצדיק דואג על נשמות ישראל, ועושה כל מיני פעולות בעולם כדי להמשיך להם מזון רוחני וגשמי, ובעיקר להכניס בהם אמונה הקדושה, שהוא מקור כל הברכות, וכמו שכתוב (משלי כ"ח) איש אמונות רב ברכות, ועל שם זה כתיב, (תהלים ל"ז) שכן ארץ ורעה אמונה, היינו על ידי שהצדיק משכין השכינה למטה בארץ, על ידי זה יכולים נשמות ישראל לרעות אמונה, ולעלות ולהתדבק בשכינה.

והנה עיקר עבודת הצדיק להכניס אמונה בעולם, היינו לגלות לכל אחד ואחד מישראל שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ואין שום מקרה בעולם שיקרה מאליו, רק כל תנועה מושגח בהשגחת המאציל העליון ברוך הוא, ואף על פי שלפעמים ההשגחה מוסתר ומכוסה, ונדמה מבחוץ כאילו יש טבע מקרה ומזל, אבל אם אדם ישים עין פקחת, ימצא את השגחתו יתברך בכל דבר ממש, כי אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והצדיק מאיר עיני ישראל באור אמונה זאת על ידי שמוצא בכל אחד ואחד את נקודתו הטובה, שהוא האלקות שיש בקרבו, ועל ידי זה נפתחים עיניו לראות אלוקותו יתברך מכל פרט של ימי חייו, כי הנקודות טובות שיש בקרבו מאירים עיניו באור אלקותו יתברך, עד שרואה במו עיניו שאין שום מקרה ומזל כלל, ולכן כל שזוכין להתקרב אל משכן הצדיק האמת, כן מאירים ימי חייו באור אלקותו יתברך, ויודע ועד שאין שום מקרה ומזל כלל.

והנה התינוקות של בית רבן, שמתחילים ללמוד תורה ודרכי המצוות, מקבלין הבל פיהם שאין בו חטא, מזה המשכן, כי הצדיק האמת, הוא המלמד ההגון, שיודע למצוא נקודות טובות בכל ילדי ישראל, ולגלות לכל אחד את הכוחות שלו, ואיך ליגדל ולצמוח בתורה ובעבודת השם יתברך, ולשמור על הבל פיו, שלא יהיה בו חטא, כי הוא מעורר כל ילדי ישראל להתמיד מאד תורה, ולהתפלל בכוונה, ולחנך עצמם בעבודת השם יתברך, ולכן כל שמתקרבים אל הצדיק הזה, כן זוכין להוציא מן הכח אל הפועל הכוחות הטמונים אצל כל תינוקות של בית רבן, ומכניסים את כולם בתוך המשכן הקדוש, ומקבלים משם הבל פיהם שאין בו חטא, ומתרבה הקדושה בעולם.

והנה כל זה הוא סוד "ויקרא אל משה", כי פסוק זה נאמר אחר גמר הקמת המשכן, שכבר היה מוכן מקום להשראת השכינה, ואז "ויקרא אל משה" וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר, שהקדוש ברוך הוא קרא אל משה, והתחיל לדבר עמו מעבודת המשכן ומעניני הקרבנות, והנה יש להבין, למה בתחילת הפסוק לא כתיב מי קרא אל משה, רק "ויקרא אל משה" סתם, וגם למה תיבת "ויקרא" כתיב עם אלף זעירא, היינו עם אלף קטן? והנה על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי ה"אלף" זעירא מרמז על הנקודה טובה שיש בכל אחד מישראל, שהוא הנקודה של אלקות שיש בקרבו, הנקרא "אלופו" של עולם השוכן בתוכו, אבל לפעמים הוא קטנה מאד, שכמעט אי אפשר לראות אותה, וכמו אצל תינוקות של בית רבן, שעדיין הנקודה שלהם קטנה מאד, אבל הצדיק האמת מכיר זאת היטיב, כי הוא בקי מאד איך למצוא נקודות טובות אצל כל אחד ואחד מישראל, ונקודות אלו קוראים אליו ממש, ומבקשים ממנו שיעלה ויתקן אותם, עד שיגדלו ויצמחו לאילנות טובות ומפוארות, ולכן כתיב "ויקרא אל משה" סתם, באלף זעירא דייקא, שזהו הנקודה של אלקות שיש בכל אחד מישראל, שקורא אל הצדיק, ורוצה להתקרב אליו, והצדיק חוזר ומגלה לכולם, שאין שום מקרה בעולם כלל, ויש השגחה עליונה בכל פרט ופרט של חייהם, שזהו "ויקר- א", היינו בתוך מה שנדמה לך כאילו הוא "ויקר", והוא ענין של מקרה טבע ומזל, וכמו שכתוב אצל בלעם (במדבר כ"ג) "ויקר" אלקים אל בלעם, גם בדבר זה יש "א", היינו השגחת אלופו של עולם, שהוא אלף זעירא, כי אין שום מקרה בעולם כלל, ובכל דבר מסתתר השגחת אלופו של עולם, ודייקא הצדיק האמת שהוא בחינת משה, יש לו הכח לגלות האלקות שיש בכל מקרה, כי הוא מוצא הנקודה טובה שיש בכל אחד מישראל, שהוא האלקות השוכן בקרבו, ומוציא אותה מן הכח אל הפועל, והבן.

ולכן תינוקות של בית רבן מתחילין ללמוד מספר "ויקרא", כי ספר ויקרא מדבר מהקמת המשכן על ידי משה רבינו, ודייקא משם הם מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא, כי הצדיק מעורר ומחזק אותם למצוא הנקודות טובות שיש בקרבם, אפילו אם הם עדיין קטנים מאד, ויתחילו להתמיד מאד בתורה ובעבודת השם יתברך, ועל ידי זה יגדלו ויצמחו לאילנות טובות ורברבות, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים, ולקבל מהם לימודם הנפלאה, עדי נזכה ליכנס אל תוך המשכן הקדוש שלהם, ולהכלל בתוך השכינה הקדושה לגמרי, אמן ואמן.

הדפסהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

"תוך הנחל" לפרשת ויגש ● ימי הנעורים
"תוך הנחל" לפרשת מקץ ● היכל הנגינה
"תוך הנחל" לפרשת וישב ● בנין היכל הקודש
"תוך הנחל" לפרשת משפטים ● בין אדם לחבירו
"תוך הנחל" לפרשת בשלח ● טהרת המחשבה
"תוך הנחל" לפרשת יתרו ● בשבילי נברא העולם
עבור לתוכן העמוד

 

תשמישי קדושה  | קמיעות  | תפילין  | מזוזות  | קבלה מעשית | הלכה  | פאה או מטפחת | ברכת הצלחה | פרנסה  | פתרון חלומות |  ברכות להריון | ספר הרפואות הגנוז  | סגולות ישראל   | הרב ליאור עזרן |  שבע ברכות  | פרשת השבוע  |  שאל את הרב  | אסטרולוגיה  | אוצר הפנינים | סוכות  | לג בעומר | ראש השנה  | שבועות  | פורים  | טו בשבט  | חנוכה